سیم لحی روغن دار ایران با 30%قلع

سیم لحیم ایران روغن دار ایران 70%قلع

سیم لحیم الکترونیک 60%آریا دارای 2%مس

سیم لحیم نقره با ترکیب 2% نقره

سیم لحیم نقره با ترکیب 3% نقره

شمش قلع

شمش سرب

 

آلیاژ لحیم با درجه ذوب کمتر از 180 درجهسانتیگراد

در مواردی که قطعات نیاز به درجه حرارت بالا ندارند و عوامل ترموستاتیک آن قابلیت ذوب در درجه پایین را دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

 

آلیاژ لحیم با درجه ذوب بالاتراز 185 درجه سانتی گراد

در مواردی که قطعات جهت تبدیل به مایع شدن نیاز به درجه حرارت زیر 450 درجه سانتی گراد را داشته باشند مانند قطعات برقی و مکانیکی مورد استفاده قرار  می گیرد

 

آلیاژ لحیم نقره

در ساخت این آلیاژ  کمتر از 4% نقره استفاده گردیده و از ضایعات لحیم کاری در قطعات روکشی جلوگیری می نماید

 

آلیاژ لحیم آلمینیوم

این آلیاژ تکامل یافته مخصوص قطعات آلومینیومی و دارای قدرت چسبندگی عالیو از خرابی و زنگ در لحیم کاری جلوگیری مینماید